A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG MN VĨNH HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số    /KH-TrMN

Vĩnh Hiền, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục.

Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 – 2020 cấp học Mầm non của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Linh.

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Trường Mầm non Vĩnh Hiền xây dựng kế hoạch phát triển và thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 như sau:

Năm học 2019 – 2020 là năm học tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, đưa các nội dung của các cuộc vận động thành các hoạt động thường xuyên, tự giác. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của huyện Vĩnh Linh về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đạo tạo, đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

 

PHẦN I.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Năm học 2018 – 2019 đã chính thức khép lại, đây là năm học mà nhà trường đã gặt hái được một số thành tích nổi bật. Nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh, sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hiền, các tổ chức ban ngành trong xã cùng với sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ trẻ em, nhà trường đã thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ của năm học.

Kết quả:

Nhà trường có 5 nhóm, lớp; gồm 03 lớp mẫu giáo và 02 nhóm trẻ 24 - 36 tháng. Tổng số trẻ đến trường 130 cháu, trong đó:

          Trẻ nhà trẻ đến trường: 35/81, tỷ lệ 43.2%.

          Trẻ mẫu giáo đến trường: 92/92, tỷ lệ 100%.

          Có 3 trẻ từ nơi khác đến học trái tuyến.

          Xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập trẻ cho trẻ em 5 tuổi năm 2018.

Trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Nhà trường luôn đề cao công tác vệ sinh, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong trường.

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đến cuối năm giảm xuống dưới 5%.

Nhà trường đã chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ở tất cả các độ tuổi, đối với trẻ 5 tuổi, nhà trưởng thực hiện đánh giá trẻ thông qua Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

Kết quả:

          - Lĩnh vực PTTC:                              đạt 127/130 cháu, tỷ lệ 97,6%

- Lĩnh vực PTNT:                              đạt 125/130 cháu, tỷ lệ 96%

- Lĩnh vực PTNN:                             đạt 122/130 cháu, tỷ lệ 94%

- Lĩnh vực PTTM:                             đạt 88/95 cháu, tỷ lệ 92,6%

- Lĩnh vực PTTC-QHXH:        đạt 125/130 cháu, tỷ lệ 96%

Các hoạt động chuyên môn cũng được nhà trường quan tâm thực hiện, tổ chức các phong trào thi đua có chất lượng cao, tạo không khí thi đua trong toàn trường như: tổ chức thi làm ĐDĐC, thi GVDG; thi cô nuôi giỏi; luyện tập cho trẻ tham gia Hội thi mỹ thuật thiếu nhi cấp huyện.

Thực hiện tốt công tác tham mưu, xã hội hóa để tăng cường CSVC cho nhà trường. Nhà trường đã trang bị, mua sắm thêm một số đồ dùng, trang thiết bị như: bộ đồ chơi ngoài trời; hệ thống bình nước nóng; tu sửa, thay thế các công trình vệ sinh, rạp mát cho trẻ; thay thế cổng trường; lắp đặt hệ thống camera để theo dõi các hoạt động và bảo vệ tài sản... với tổng kinh phí hơn 160.000.000đ. Ngoài ra, nhà trường còn được UBND huyện đầu tư cải tạo khu sơ chế của bếp ăn tập thể với kinh phí 100.000.000đ. Tổng kinh phí 260.000.000đ.

Đội ngũ giáo viên đồng đều về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng chuyên môn được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Công tác bồi dưỡng chuyên môn và tự bồi dưỡng được duy trì, giáo viên tham gia đầy đủ, các đợt thao giảng có chất lượng hơn.

 

PHẦN II.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2019 - 2020

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

 1. Thuận lợi:

Năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số: 29 NQ/TW của Bạn Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện, giáo dục và đạo tạo, đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ chính trị cùng nhiều nội dung quan trọng của ngành GD.

Trình độ của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao, có trách nhiệm, nhiệt tình hơn trong công tác, khả năng ứng dụng CNTT tốt, linh hoạt và có chọn lọc. Cán bộ, giáo viên sắp xếp bố trí phân công nhiệm vụ khá hợp lý, theo đúng trình độ và năng lực công tác.

Nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể, phụ huynh là những điều kiện hết sức cần thiết và thuận lợi, tạo cho nhà trường một niềm tin để thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020.

2. Khó khăn

          Số lượng các cháu ít, nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động hạn hẹp.

Một số công trình đã xuống cấp như phòng học bị thấm ướt vào mùa mưa, các công trình vệ sinh được xây dựng từ rất lâu nên đã xuống cấp, quy cách chưa đảm bảo theo yêu cầu hiện nay.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ chung

Mục tiêu của năm học 2019 – 2020 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tạo sự phát triển bền vững, duy trì sự ổn định để phát triển nhà trường trên cơ sở đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần hợp tác, làm việc sáng tạo của mỗi thành viên trong nhà trường. Thực hiện có chất lượng Chương trình GDMN theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN; tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;  chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với độ tuổi. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ.

 Phấn đấu để có sự mẫu mực về tấm lòng và nghiệp vụ sư phạm trong công tác chăm sóc và giáo dục; tạo niềm tin đối với phụ huynh và người dân nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục ở trường mầm non. Làm tốt công tác tham mưu, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, xây dựng môi trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết 29/NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị số 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị Quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 2020 gắn với các hoạt động thiết thực phù hợp với nhà trường, địa phương.

Đẩy mạnh công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018- 2025; xây dựng Kế hoạch thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo Luật Giáo dục năm 2019.

1.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về GDMN; tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý gắn với thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

1.3. Ổn định số lượng các nhóm lớp; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện tạo niềm tin trong lòng phụ huynh và nhân dân địa phương; duy trì vững chắc kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

1.4. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư 28/2016 sửa đổi bổ sung một số nội dung chương trình GDMN. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình dựa trên quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, quan tâm đến nhu cầu, khả năng và hứng thú của từng trẻ để có biện pháp tác động phù hợp với từng cá nhân trẻ. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú, đảm bảo tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đến cuối năm luôn ở mức dưới 5%; tăng cường ứng dụng CNTT trong tổ chức và quản lý các hoạt động dạy và học.

1.5. Làm tốt công tác tham mưu, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN theo TT 28/2016, bổ sung bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

1.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện tốt việc bồi dưỡng thường xuyên, coi trọng đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với hợp đồng lao động vị trí nấu ăn theo Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND để nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.

1.7. Đổi mới công tác quản lý, sắp xếp bố trí đội ngũ hợp lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.

1.8. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tăng cường công tác tuyên truyền về Giáo dục mầm non nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội phối hợp chăm lo, cải thiện cơ sở vật chất; điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

1.9. Phát động các đợt thi đua thực hiện hiệu quả chủ đề năm học của Sở GD&ĐT là: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua   

* Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua.

Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống lồng ghép vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và chương trình GDMN.

* Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo, trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao vai trò phẩm chất của người giáo viên, biết học những cái hay, làm việc có ích hạn chế tối đa những sơ suất làm ảnh hưởng đến phong cách và phẩm chất đạo đức lối sống. Biết đặt ra những tiêu chí để phấn đấu và cần những giải pháp hay, mới và sáng tạo.

Tăng cường xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đội ngũ CB, GV, NV trong nhà trường phải thực sự đoàn kết, tác phong gương mẫu, thực hiện tốt các nội quy,quy chế của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã đề ra.

* Về phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

Tích cực đưa các hoạt động, trò chơi mới, trò chơi dân gian vào các hoạt động trong ngày. Giáo viên ở các nhóm, lớp tích cực sưu tầm và sáng tác thơ, ca, trò chơi phục vụ cho hoạt động dạy và học.

Duy trì tổ chức cho trẻ tham quan những di tích lịch sử gần gũi như: nghĩa trang liệt sỹ xã, địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương… cuối năm tổ chức cho lớp 5 tuổi tham quan, làm quen môi trư­­ờng Tiểu học, đồng thời tăng cư­­ờng giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ. Đặc biệt chú ý đến vấn đề đối xữ công bằng với trẻ, thân thiện với phụ huynh.

*Tiếp tục thực hiện việc: “Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Toàn thể CB, GV, NV phải thực hiện tốt tác phong sư phạm, đạo đức lối sống, lề lối làm việc. Từ cách ăn mặc, đi lại, giao tiếp ứng xữ, làm việc với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, phụ huynh và trẻ.

Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của nhà trường, của ngành.

Tất cả các nhóm, lớp đều thực hiện việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong tất cả các hoạt động hàng ngày từ khi đến lớp tới lúc ra về như: kỹ năng tự phục vụ cá nhân, nề nếp thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân, trẻ đến trường phải mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn...

Chỉ tiêu:

- Trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- 100% nhóm, lớp xây dựng môi trường vệ sinh sạch sẽ, an toàn, gần gũi với trẻ.

- Không có cán bộ giáo viên nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

2.2. Quy mô nhóm lớp và phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi:

* Quy mô, nhóm lớp.

Nhà trường huy động 130 cháu được chia thành 5 nhóm, lớp theo đúng độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo 5 tuổi, tất cả trẻ đều được tổ chức ăn bán trú.

Biên chế nhóm lớp:                                    

          + 01 Nhóm: 24-36th      20 cháu

          + 02 lớp  MG 3-4t:        46 cháu      

+ 01 lớp  MG 4-5t:        30 cháu                                 

+ 01 lớp  MG 5-6t:        34 cháu      

Không có trẻ khuyết tật hòa nhập.

Ổn định số lượng các nhóm lớp, nhằm đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục, trẻ được học tập và vui chơi theo hứng thú, phù hợp nội dung.

Làm tốt công tác CS,GD trẻ, xây dựng môi trường học tập thân thiện tạo niềm tin trong lòng phụ huynh và nhân dân địa phương.

* Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ – CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT – BGD ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu phổ cập bằng hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD một cách có hiệu quả, thực hiện báo cáo, gửi hồ sơ về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.

2.3. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục.

Thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

* Chất lượng chăm sóc.

100% trẻ bán trú với mức ăn 12.000đ/cháu. Thực hiện tốt công văn số: 277/PGD-ĐT ngày 26/4/2016 về đảm bảo an toàn VSTP trong các bếp ăn bán trú.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT – BYT – BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học.

Nhân viên y tế chủ động lên kế hoạch thực hiện cũng như phối hợp với trạm y tế xã để đảm bảo: 100% trẻ đư­­ợc cân đo, khám sức khoẻ định kỳ; Uống vitamin A và tiêm chủng theo lịch hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhóm, lớp, bếp bán trú.

Giáo dục trẻ thói quen vệ sinh cá nhân và dạy trẻ ra tay bằng xà phòng, lau mặt đúng quy trình.

Tích cực phòng, chống dịch lây lan làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ và cộng đồng, theo dõi đề phòng các dịch bệnh như: chân, tay, miệng, đỏ mắt, dịch tả.

Nhân viên dinh dưỡng khám SK định kỳ theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Th­ường xuyên kiểm tra môi trư­ờng an toàn, sạch sẽ. Tích cực phòng, chống, khống chế nếu có dịch lây lan làm ảnh h­­ưởng đến sức khoẻ của trẻ, và cộng đồng, theo dõi, đề phòng dịch bệnh kịp thời.

Các mặt hàng thực phẩm, sữa phải có hợp đồng bên mua, bán, thức ăn được lưu mẫu theo quy định. Chọn thực phẩm t­ơi, sạch, khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ ăn thức ăn bán rong, phát triển tốt v­ườn rau quả trong nhà tr­ường.

Phấn đấu:

- 100% trẻ đến trường được đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, cân, đo theo dõi biểu đồ phát triển và theo dõi tiêm chủng và uống Vitamin A;

- Xây dựng và khai thác vườn rau sạch có hiệu quả.

- Đảm bảo tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đến cuối năm luôn ở mức dưới 5%.

* Chất lượng giáo dục.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT. Thực hiện tốt thời gian biểu, kế hoạch cụ thể theo từng chủ đề. Kế hoạch được công khai, được duyệt trước khi thực hiện. Tất cả các nhóm, lớp đều xây dựng các góc mở cho trẻ tích cực hoạt động.

Tiếp tục thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016- 2020”. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phù hợp với địa phương dựa trên quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; chú trọng đổi mới các hoạt động giáo dục và tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ ở mọi lúc mọi nơi, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ, đặc biệt là kh năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc biểu cảm.

Thực hiện Chỉ thị số 2325/CT- BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

Tăng c­­ường sáng tạo, đổi mới các hoạt động về buổi chiều chất lượng hơn.

* Kế hoạch:

          + Phát động Hội thi xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học theo hướng mở.

          + Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ nhân viên dinh dưỡng, kiểm tra bếp ăn bán trú.

          + Thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn.

+ Chuyên đề: 6-8 hoạt động.

          + Xây dựng tiết mẫu: mỗi giáo viên có 1 – 2 tiết mẫu/năm.

+ Cá nhân 1 tháng dự 5-6 tiết của đồng nghiệp.

          + Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, lựa chọn giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

          + Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc soạn giảng.

+ Tổ chức cho trẻ 4-5 tuổi và trẻ 5-6 tuổi tham quan các di tích lịch sử trong tỉnh.

* Chỉ tiêu:

+ 100% trẻ được đánh giá hàng ngày, theo giai đoạn (chủ đề và cuối độ tuổi).

+ Phát triển nhận thức: đạt 98%.

+ Phát triển thể chất: đạt 95%

+ Phát triển ngôn ngữ: đạt 98%

+ Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội: đạt 95%

+ Phát triển thẩm mỹ: đạt 95%

Tỷ lệ bé ngoan: đạt 100%

Bé chuyên cần:     Mẫu giáo 5-6t: trên 95%

                                Nhà trẻ, MG 3-4t, 4-5t: 90%

Giải pháp:

Tạo môi trường học tập và hoạt động phong phú, đa dạng theo hướng “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Tăng cường sáng tạo đổi mới các hoạt động về buổi chiều như: đưa các bài hát dân ca trò chơi và đồ chơi dân gian vào hoạt động vui chơi nhằm khích lệ tính tích cực ở trẻ.

Thường xuyên theo dõi kiểm tra kế hoạch thực hiện của các nhóm, lớp. Thực hiện công tác góp, ý phê bình xây dựng trong chuyên môn và giao tiếp ứng xử.

Phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và các ban ngành có liên quan trong công tác giáo dục toàn diện cho trẻ.

Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1. Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh hiểu tác hại việc học trước của trẻ.

Phó Hiệu trưởng, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề, ngày hội, ngày lễ trong năm một cách cụ thể cùng các giáo viên nhóm, lớp thực hiện đạt hiệu quả tốt.

* Tiếp tục triển khai thực hiện lồng nghép các nội dung: Giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi tr­ường và giáo dục sử dụng tiết kiệm năng l­ượng tiết kiệm, hiệu quả, phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai trong nhà tr­ường và cộng đồng.

Tuyên truyền phụ huynh chấp hành việc đội mũ bảo hiểm cho các cháu khi ngồi trên xe gắn máy, giữ gìn môi trư­ờng xanh, sạch, đẹp, giáo dục cho trẻ làm quen các phư­ơng tiện giao thông. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thiên tai, gió bão. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt luật an toàn giao thông.

Phối hợp với Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Đoàn thanh niên nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bổ sung bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho CBQL, GV, NV trong công tác quản lý chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất hỗ trợ các nguồn kinh phí, hỗ trợ xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của trẻ. Huy động sự hỗ trợ các nguồn lực xã hội hoá giáo dục.

Tất cả các CB,GV,NV phải có trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiêt bị dạy và học, đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp.

Năm học 2019 - 2020 phấn đấu:

- Mua sắm, trang bị thêm các phương tiện, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ và công tác bán trú. Đảm bảo trẻ đến trường được an toàn và phát triển toàn diện về mọi mặt. Dự kiến kinh phí: 36.000.000đ từ nguồn bán trú.

- Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Dự kiến kinh phí: 65.000.000đ từ nguồn ngân sách.

- Mua sắm, trang bị đồ chơi ngoài trời cho trẻ, Dự kiến kinh phí: 25.000.000đ từ nguồn ngân sách.

Tổng kinh phí dự kiến: 126.000.000đ

Biện pháp:

Tham mưu tích cực. Duy trì phối hợp các cấp, các ngành, phụ huynh đy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục dành kinh phí đầu tư cho môi trường, thiết bị phục vụ các hoạt động của trẻ.

Xin hỗ tr một số tổ chức như: UB mặt trận TQVN xã Vĩnh Hiền, đoàn thanh niên, nông dân, cựu chiến binh, các nhà hảo tâm... hỗ trợ ngày công và kinh phí xây dựng môi trường, làm các đồ dùng cho trẻ hoạt động.

2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ:

- Tổng số đội ngũ: 15 người. Trong đó:

          + CBQL 02, giáo viên 9, nhân viên 04 (01 NV kế toán, 01 NV y tế, 02 NVDD).

+ Đảng viên: 11 đ/c.

+ Trình độ: Đại học:      06 người.

                             Cao đẳng:   08 người.

                             Sơ cấp:       01 người (NVDD).

+ Biên chế: 13 người.

+ Hợp đồng trường: 02 người (NVDD).

Thực hiện Chỉ thị số 1737CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện các chính sách đối với giáo viên mầm non theo NĐ số 06/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách khác đối với CBQL, giáo viên và nhân viên. Tiếp tục tham mưu UBND các cấp, phối hợp tốt với các ban ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 676/KH-UBND của UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND tỉnh về “thực hiện lương và BHXH, BHYT, BHTN đối với hợp đồng lao động vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập”.

Phối hợp tốt các tổ chức nhằm xây dựng các đoàn thể vững mạnh trong nhà trường, để chỉ đạo và giám sát tốt các hoạt động của nhà trường như: chi bộ, công đoàn, chi đoàn, các tổ chuyên môn...

Tiếp tục thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng giáo viên theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 8/10/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với trình độ được đào tạo, bồi dưỡng.

Xây dựng đội ngũ đoàn kết, nhất trí, dân chủ, phê và tự phê cao. Tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, trong năm không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thực hiện chỉ thị 34/CT-TW của BCT về việc đẩy mạnh công tác tư tưởng phát triển đảng viên trong trường học. Đánh giá đảng viên theo quy định.

Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức bồi dưỡng tại trường; tập trung vào đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động. Coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt kết quả cao, tham gia hội thi GVDG cấp huyện.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN, gắn kết quả học BDTX với việc đánh giá CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp, chú trọng hiệu quả của việc học tập bồi dưỡng.

Công tác thi đua:

- Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến.

- Chi đoàn đạt loại tốt

- Công đoàn được CĐGD tỉnh khen.

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 02.

- Chủ tịch UBND huyện khen: 02

- Lao động tiên tiến: 12

- Đề tài SKKN: 15

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 9/9 GV, giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 GV.

*Giải pháp:

Đầu tư, chỉ đạo các mũi nhọn của nhà trường, sắp xếp bố trí giáo viên phù hợp, đúng trình độ, khả năng và điều kiện.

Tích cực bằng mọi biện pháp chỉ đạo các hội thi đạt kết quả cao hơn năm trước.

Hàng tháng, kỳ xếp loại GV, NV căn cứ theo thành tích, mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhằm động viên kịp thời.

Nâng cao năng lực của giáo viên, thực hiện đánh giá chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp đảm bảo chất lượng tương xứng với trình độ được đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường có những biện pháp đối với những GV không hoàn thành nhiệm vụ; GV, NV vi phạm kỷ luật, tuỳ vào mức độ để báo cáo xử lý kỷ luật làm cho đội ngũ mạnh mẽ, trong sạch  hơn.

Ngoài ra tham mưu với chính quyền địa phương, HĐGD xã, hội khuyến học động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm.

2.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin

Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường tại Điều lệ trường mầm non; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ và thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, nhất là công khai khoản đóng góp, hỗ trợ và các khoản thu, chi đầu năm học, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản trong nhà trường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện rà soát, hoàn thiện cập nhật dữ liệu phần mềm CSDL ngành, tạo điều kiện cho các cấp quản lý giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm thời gian, công sức cho việc thống kê, tổng hợp.

Tăng cường khai thác có hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, cập nhật, đưa thông tin lên trang web của Phòng Giáo dục.

Tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình; đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ trong trường học.

Thực hiện công tác quản lý hồ sơ theo CV 1189 ngày 30/7/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Trị. Tránh rườm rà, hình thức.

Thực hiện có hiệu quả Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Phấn đấu năm học 2019 - 2020 kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 2 và công nhận lại đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường về việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc giáo dục trẻ theo các văn bản pháp quy và Điều lệ trường MN, để tìm giải pháp và nguyên nhân kịp thời điều chỉnh, phát huy tính thống nhất trong trường học.

Kiểm tra toàn diện: 03 GV

Kiểm tra chuyên môn: 06 GV

Kiểm tra định kỳ, đột xuất, dự giờ, thăm lớp.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi đoàn vững mạnh để lãnh đạo, giám sát và hoàn thành tốt mọi công việc, kế hoạch mà nhà trường đề ra. Phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

2.7. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội phối hợp chăm lo, cải thiện cơ sở, vật chất, điều kiện CSGD trẻ.

          Huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để thực hiện xã hội hóa giáo dục mầm non; Chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong việc truyền thông nhằm nâng cao nhận thức xã hội đối với GDMN.

Tăng cường huy động các nguồn đầu tư kinh phí, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ.

Sử dụng có hiệu quả góc tuyên truyền của trường, nhóm, lớp; nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức hấp dẫn, cập nhật kịp thời; thực hiện công khai chương trình đào tạo và chất lượng giáo dục trẻ. Giáo viên các nhóm, lớp tích cực liên hệ, huy động sự đóng góp của phụ huynh về đồ dùng và các nguyên vật liệu trong từng chủ đề.

Phối hợp với các đoàn thể, ban ngành của xã trong việc tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về đổi mới giáo dục mầm non nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường sự ủng hộ của xã hội để phát triển GDMN.

Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

          1. Đối với phòng GD&ĐT:

Quan tâm chỉ đạo, theo dõi sát sao hỗ trợ nhà trường trong hoạt động chuyên môn.

Tham mưu UBND huyện bố trí đủ đội ngũ giáo viên cho nhà trường theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (hiện tại trường đang thiếu 01 giáo viên).

2. Với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, HĐGD xã:

Nhà trường tích cực chủ động trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án phát triển giáo dục với lãnh đạo xã.

Tranh thủ sự đầu tư về cơ sở vật chất cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị. Quan tâm, hỗ trợ nhà trường nhằm đạt được mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 2 và công nhận lại đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm (tháng 2/2020) theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên trong các ngày lễ, hội như: Tết cổ truyền, 20/11

Duy trì xã đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

          3. Với trạm y tế xã:

Có kế hoạch để phối hợp với các trạm y tế trong cụm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm. Phát hiện các bệnh kịp thời và có cách phòng ngừa các loại dịch bệnh theo mùa. Kết hợp, thông báo cho trẻ tiêm phòng các loại vắc xin, uống Vitamin A...

Hỗ trợ các dụng cụ y tế, các loại thuốc xữ lý và phòng ngừa các dịch bệnh theo mùa, bổ sung các loại tranh ảnh tuyên truyền cho nhà trường.

4. Các tổ chức đoàn thể: Phụ nữ, thanh niên, mặt trận xã, Hội nông dân, cựu chiến binh...

Các tổ chức, đoàn thể cùng với cha mẹ trẻ hỗ trợ ngày công, kinh phí giúp nhà trường mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ.

Giúp đỡ nhà trường trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

Hỗ trợ vật chất, kinh phí tổ chức các ngày hội cho trẻ: Khai giảng, Tết trung thu, 01/6...

          5. Ban đại diện cha mẹ trẻ em.

Ban cha mẹ trẻ em có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và giám sát các hoạt động của nhà trư­ờng việc thu nộp và chi phí về tài chính của nhà tr­ường, phối hợp với gia đình, nhà trư­ờng tạo điều kiện chăm sóc trẻ tốt.

Tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ.

          Đón trả, trẻ học đúng giờ phối kết hợp cùng nhà trường góp phần làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, nêu cao vai trò, trách nhiệm của phụ huynh. Tạo mối quan hệ tốt giữa gia đình và nhà tr­­ường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch, mục tiêu và giải pháp của nhà trường trong năm học 2019 - 2020.

Kính mong sự giúp đỡ, chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh; sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Hiền, các ban ngành, đoàn thể trong xã; Ban đại diện cha mẹ trẻ tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Vĩnh Hiền, ngày 30 tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT;
  • CB, GV, NV;
  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hồ Tây Phương

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG MN VĨNH HIỀN

 

 

QUY TRÌNH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo kế hoạch số    /KH-TrMN ngày 30/8/2019)

Thời gian

Nội dung công việc

Tháng 8

 

* Chào mừng kỷ niệm 65 năm Đặc khu Vĩnh Linh,

65 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 – 25/8/2019)

- Lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp, sửa chữa các hạng mục.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng những ngày lễ lớn và tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi chuyên đề, tập huấn chuyên môn do phòng, sở GD&ĐT tổ chức.

- Duyệt tuyển sinh năm học mới.

- Phân công chuyên môn, chỉ đạo giáo viên trang trí nhóm, lớp.

- Học chính trị, nhiệm vụ năm học.

- Tổ chức đón trẻ ngày 26/8.

- Tập luyện văn nghệ cô và trẻ chuẩn bị cho khai  giảng năm học mới.

- Tham gia hội nghị cha mẹ trẻ, Hội nghị GD xã.

- Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2019 2020.

- Kiểm tra việc trang trí nhóm, lớp, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

Tháng

9

* Chào mừng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

- Tổ chức khai giảng năm học mơi vào ngày 5/9.

- Thống kê số liệu và báo cáo tình hình đầu năm học mới.

- Hội nghị chuyên môn cấp huyện tại MN Hoa Phượng.

- Mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú, đồ dùng dạy học, tài liệu cô và trẻ.

- Điều tra PCGD, nhập phần mềm, hoàn thành hồ sơ.

- Chuyên môn duyệt kế hoạch năm, kế hoạch chủ đề “Trường mầm non”. Chỉ đạo các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN bắt đầu từ 9/9.

- Đăng ký thi đua, đề tài SKKN về Phòng GD&ĐT.

- Hoàn thành các loại kế hoạch đầu năm: Phổ cập, Điểm nhấn… nộp các báo cáo đầu năm.

-  Lao động phụ huynh các lớp, xây dựng vườn rau, trồng mới một số rau: Khoai lang, bí, đỗ...

- Hoàn thành thu nộp đợt 1.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn

- Kiểm tra cân đo trẻ định kỳ.

- Theo dõi việc nhập thực phẩm theo ngày.

 

Tháng 10

* Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua 20/10.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- KiÓm tra chuyªn m«n 1 GV, toµn diÖn 1 GV

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ trẻ. Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi.

- Thi nhân viên dinh dưỡng giỏi cấp trường.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN theo đúng chủ đề.

- Kiếm tra hồ sơ giáo viên.

- Kiếm tra hồ sơ tổ.

Tháng

11

* Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Ph¸t ®éng phong trµo chµo mõng 20/11.

- Tổ chức các hoạt động, Phong trào thi đua, hội thi, thao giảng, dự giờ... mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kế hoạch BDTX , bán trú.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cô nuôi giỏi cấp trường.

- Kiểm tra GV chuyên môn định kỳ theo lịch.

- Kiểm tra hoạt động của y tế học đường.

- Kiểm tra hồ sơ tổ.

- Kiểm tra hồ sơ trẻ.

Tháng 12

* Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân 22/12

- Hoạt động 22/12

- Hội nghị chuyên môn tại MN Vĩnh Trung

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

- Kiểm tra việc cân đo trẻ.

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

- Kiếm tra hồ sơ giáo viên.

- Hoàn thành thu nộp đợt 2.

Tháng 1

* Chào năm mới 2020

- Tổng hợp số liệu, báo cáo sơ kết học kỳ I. .

- Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Đánh giá xếp loại CB, GV, NV học kỳ I.

- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện giáo viên.

- Kiểm tra việc lập kế hoạch và tổ chức hoạt động học ở các lớp.

- Kiểm tra bếp ăn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiếm tra hồ sơ giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ trẻ.

Tháng

2

* Mõng §¶ng- Mõng Xu©n

- Tổ chức sinh hoạt truyền thống 3/2.

- Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng và trường chuẩn.

- Chăm sóc, nâng cấp vườn rau,...

- Theo dõi việc rèn kỹ năng trong giờ học cho trẻ.

- Kiểm tra bếp ăn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

- Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường.

Tháng

3

* Mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và thành lập

đoàn thanh niên 26/3

- Phát ®éng thi đua chào mõng 8/3 vµ 26/3

- Họp mng lưới chuyên môn tại trường MN Vĩnh Tú.

- Tổ chức chuyên đề đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non (chuyên đề 2).

- Chỉ đạo với GVCN lớp 5 tuổi bồi dưỡng kỹ năng vẽ cho trẻ.

- Kiểm tra HĐSP GV theo lịch.

- Kiểm tra hồ sơ GV.

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

- Kiểm tra việc cân đo trẻ.

Tháng

4

* Chào mừng ngày giải phóng miền nam

và quốc tế lao động

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4  và quốc tế lao động 01/5.

- Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.

- Phối hợp với GV lớp 5 tuổi bồi dưỡng kỹ năng vẽ cho trẻ.

- Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

- Tổ chức chấm SKKN.

- Hoµn  thµnh c¸c b¸o c¸o cuối năm.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN theo đúng chủ đề.

- Kiểm tra hồ sơ trẻ.

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

- Tổ chức tham quan cho trẻ 5 tuổi theo kế hoạch.

Tháng

5

* Mừng sinh nhật Bác 19/5

- Đánh giá việc thực hiện các hoạt động trong năm.

- Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp,  đánh giá trẻ trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn;

- H­ướng dÉn c¸c tæ chuyªn m«n tæng kÕt nhiÖm vô triÓn khai trong n¨m häc.

- Hội nghị chuyên môn tại MN Vĩnh Chấp.

- Tổng hợp số liệu cuối năm

- Báo cáo xét thi đua khen thưởng cuối năm

- Hoàn thành hồ sơ TĐKT 

- Häp phô huynh cuèi n¨m

- Tổng kết năm học, lễ trưởng thành cho trẻ 5 tuổi.

- Bàn giao trẻ lên lớp 1

- Xây dựng hế hoạch tổ chức hoạt động hè 2019

- Kiểm tra các tổ, hồ sơ cuối năm.

- Kiểm tra hồ sơ cô, hồ sơ trẻ.

- Kiểm tra công tác tài chính.

Tháng

6,7

- Tổ chức 1- 6  cho trẻ.

- Giáo viên nghỉ hè.

- Tham gia thực hiện tháng hành động vì trẻ em.

- Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam.

- Tham gia tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 12 : 110